Volkslied

Het Wilhelmus

Het Wilhelmus is sinds 1932 het Nederlandse volkslied. Het Wilhelmus weerspiegelt Willem van Oranjes tweestrijd inzake de opstand in de Nederlanden. Enerzijds probeert hij trouw te zijn aan de Spaanse koning, anderzijds is hij boven alles trouw aan zijn geweten, dat hem voorschrijft God en het Nederlandse volk te dienen. Het volkslied bestaat uit 15 coupletten. Omdat in de praktijk rondom Koningsdag en 5 mei twee coupletten worden gezongen, beperken we ons tot het eerste en het zesde couplet.


1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.